Det har aldrig varit
enklare att följa upp!

Upphandling och inköp

Som upphandlare är dilemmat med val av leverantör, att veta att du egentligen har koll!

Om leverantören säger sig motsvara alla dina krav, hur kan du följa upp och säkra att du får det du har avtalat?

Stora företag har kanske ISO-certifiering men 8 av 10 anbudsgivare i dagens offentliga upphandlingar är småföretag och för dom är ISO dyrt, tidskrävande och ofta ser man inte värdet. De har hittills saknat verktyg och ledningssystem som hjälper dom att visa att och hur de arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Därför har de också haft svårt att gå matchen mot större leverantörer, även om du som upphandlare vill, och har uppdrag att, ge dom chansen att leverera.

Med ansvarsfullt.se kan du t.o.m. få mer information än du får av ett ISO-certifierat företag! Företag som använder ansvarsfullt.se, ett ledningssystem som bygger  internationella standarder men är anpassat för mindre företag, kan visa upp dagsaktuella hållbarhetsrapporter för dig som upphandlare. Där kan du se hur företaget ligger till på exakt varje fråga och du har ett mycket bra underlag för beslut. När det är dags för uppföljning under avtalstiden så kan du med hjälp av hållbarhetsutvecklingsrapporten direkt se var och om företaget utvecklas i rätt riktning.

Tjänsten

ansvarsfullt.se är ett webbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande, designat för små och medelstora företag:

 • ett nytt och öppet alternativ till ISO-certifierat ledningssystem eller motsvarande
 • en transparent självskattningsanalys med tillhörande förbättringsmetoder
 • genom självskattning besvarar leverantören ett antal relevanta frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar
 • i enlighet med ESPD så är rapporterna en egenförsäkran där företagaren svarar för riktigheten i de angivna svaren
Sigillet – en kvalitetsmärkning

Sigillet Ansvarsfullt Företag® får företaget använda när det har valt att publicera sig på ansvarsfullt.se, dvs är publik för utomstående. Sigillet visar att man är ett ansvarsfullt företag som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

Självskattning & kontroll

ansvarsfullt.se bygger på självskattning och precis som ESPD så är våra rapporter en egenförsäkran. Med våra utvecklings och hållbarhetsrapporter visar företagen att och hur de arbetar med hållbarhet. Genom att företaget publicerar sin profil och blir publikt, blir det transparent för alla och därför i hög grad självreglerande.

Uppförandekoder

Med ansvarsfullt.se kan företagaren enkelt visa gällande krav efterlevs, t.ex. att erbjudna varor och tjänster är framställda i enlighet med gällande uppförandekoder, såsom:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
 • ILO:s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention (artikel 32)
 • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • Den arbetsrätt inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
 • Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
 • FN:s deklaration mot korruption
Specifika frågeställningar

Nedan följer de frågor i ansvarsfullt.se som är direkt kopplade till offentliga upphandlares uppförandekod, Code of Conduct, som i sin tur bygger på Global Compacts 10 principer:

Frågeställningar kring socialt ansvarstagande avseende inköp o leverantörer:

 • Har ert företag en policy för hur man ska förhålla sig till begreppet socialt ansvarstagande?
 • Har ni någon som är ansvarig för etiska och sociala frågor i ert företag?
 • Har ni gjort en riskanalys över var i företagets verksamhet det finns risk att ni inte kan komma att leva upp till era etiska och sociala mål?
 • Har ni kunskap om var de produkter ni levererar tillverkas?
 • Strävar ni efter att de leverantörer som tillverkar varor till er också har som mål att uppfylla sociala och etiska krav?
 • Har ni bedömt riskerna för var i leverantörskedjan det kan förekomma problem att fullt ut möta era och era kunders etiska krav?
 • Har ni rutiner för bedömning av nya och existerande leverantörer med avseende på era sociala/etiska krav?
 • Inspekterar ni era viktigaste leverantörer avseende socialt ansvar?
 • Genomförs aktiviteter gentemot eller tillsammans med leverantörerna för att underlätta för dem att leva upp till de sociala/etiska kraven?
 • Har ni säkerställt att era leverantörer, samarbetspartners iakttar de värderingar kring socialt ansvarstagande och hållbart företagande som stämmer med ert företags ställningstagande?
 • Köper ni Fairtrade-varor?
 • Tar ert företag ansvar för att respektera barns rättigheter och förbinder det sig till att främja mänskliga rättigheter för barn?

Frågeställningar kring mutor, bestickning samt korruption:

 • Finns det i er policy och i era värderingar syn på mutor och bestickning samt korruption?
 • Har ni ett system för att hantera visselblåsare?
Kontinuerliga uppdateringar

ansvarsfullt.se utvecklas ständigt i takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc, och på så vis utvecklas ledningssystemet ständigt. Detta arbete sker i sammanbet med experter inom respektive område.

Vår strävan är att göra det enklare för företag att bli bättre, men också att ansvarsfullt.se ska vara en trovärdig märkning för såväl leverantörer som upphandlare och inköpare.

Information

ansvarsfullt.se ägs och drivs av 3HF Response AB.

För ytterligare information kontakta:

Joacim von Bodungen, VD
0708 – 47 33 74
joacim@ansvarsfullt.se

Verktygets hållbarhetsrapportering visar oss exakt vilka frågor vi bör fokusera i dialog med en specifik leverantör.

Louise Strand Inköpsdirektör Koncerninköp Region Skåne

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. 

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågor avseende kvalitet, miljö och socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområde.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten