ESPD

European Single Procurement Document

Vad är ESPD?

ESPD står för European Single Procurement Document och är ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Detta dokument kan skapas genom en gratistjänst som tillhandahålls av EU och är precis som våra rapporter en egenförsäkran. Dokumentet används av offentliga inköpare och företag inom EU. ESPD är en försäkran om att ett företag t.ex. betalat skatt och inte dömts för kriminell verksamhet. Tidigare var företagen tvingade att uppvisa en mängd olika dokument vilka ESPD nu samlar ihop i en egenförsäkran för att underlätta i en upphandling.

ansvarsfullt.se

Med ansvarsfullt.se kan du själv arbeta med och skapa dina hållbarhetsrapporter som visar att och hur ditt företag arbetar med hållbarhet. Dessa rapporter och ESPD kompletterar varandra. Precis som ESPD så är våra rapporter en egenförsäkran som bland annat bygger på den av EU accepterade normen om den enskildes ansvar för riktigheten i de angivna svaren. ESPD utgör ett viktigt komplement till våra rapporter i en upphandling.

Vår modell

Vår modell bygger på internationella standarder där vi har hämtat inspiration och erfarenheter från områden såsom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Frågorna granskas kontinuerligt av experter – de bearbetas och anpassas för att bli enkla och tydliga att ta till sig. För att ytterligare förenkla arbetet är frågorna indelade i sju arbetsområden där ledarskapet står i centrum. Alla frågor är framtagna av en expertgrupp och granskade och verifierade av tredje part.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?