ESPD

European Single Procurement Document

Vad är ESPD?

ESPD står för European Single Procurement Document och är ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Detta dokument kan skapas genom en gratistjänst som tillhandahålls av EU och är precis som våra rapporter en egenförsäkran. Dokumentet används av offentliga inköpare och företag inom EU. ESPD är en försäkran om att ett företag t.ex. betalat skatt och inte dömts för kriminell verksamhet. Tidigare var företagen tvingade att uppvisa en mängd olika dokument vilka ESPD nu samlar ihop för att underlätta i en upphandling.

ansvarsfullt.se

Med ansvarsfullt.se kan du själv arbeta med och skapa dina hållbarhetsrapporter som visar att och hur ditt företag arbetar med hållbarhet. Dessa rapporter och ESPD kompletterar varandra. Precis som ESPD så är våra rapporter en egenförsäkran som bland annat bygger på den av EU accepterade normen om den enskildes ansvar för riktigheten i de angivna svaren. ESPD utgör ett viktigt komplement till våra rapporter i en upphandling.

Läs mer om rapporterna nedan.

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. 

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågorna i ISO9001, ISO14001 samt ISO26000 och visar ditt företags kvalitetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport*

Rapporten visar hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområden samt enligt ISO-modell.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten

Vår modell

Vår modell bygger huvudsakligen på de tre viktigaste ISO-standarderna ISO9001, ISO14001 samt ISO26000. Alla frågor kommer direkt ifrån dessa standarder men är bearbetade och anpassade till småföretag. För att ytterligare förenkla för småföretagaren är dessa frågor indelade i sju arbetsområden där ledarskapet står i centrum. Alla frågor är framtagna av en expertgrupp och granskade och verifierade av tredje part.