Integritetspolicy

 

Om 3HF Response AB och denna integritetspolicy

3HF Response AB, org.nr 559021-5074, Prästavägen 12, 224 80 Lund (”Response”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller tjänsten ansvarsfullt.se, ett molnbaserat verktyg genom vilket företag har möjlighet att strukturera, dokumentera och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Inom ramen för Responses verksamhet behandlar Response personuppgifter för vilka Response är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Response har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Responses tjänster. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och e-postadress; och
 • användarnamn och lösenord till ansvarsfullt.se.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • via Responses hemsida, när du skapar ett konto eller när du beställer vårt nyhetsbrev;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon; och/eller
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartners.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Response kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal

 • För att hantera köp och betalningar.
 • För att ge dig åtkomst till tjänsten ansvarsfullt.se och de funktioner som tillhandahålls där.
 • För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig.

Uppfylla rättslig skyldighet

 • Vi sparar fakturaunderlag i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Berättigat intresse

 • För att kunna kommunicera med dig via e-post.
 • För att hantera köp som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi representantens personuppgifter.
 • För att kunna skicka ut direktmarknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Response vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Response.

 • Kommunikation: Om du har kontakt med Response via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Response sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring så länge du är kund eller användare hos oss samt under en period om högst tolv månader därefter.

Överföring av personuppgifter

Response iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. Response kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Responses verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Response ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Response överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och Response säljer inte några personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Responses behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Responses hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

3HF Response AB

Prästavägen 12
224 78 Lund

info@ansvarsfullt.se

Skaffa din Hållbarhetslicens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?