Allmänna villkor för tjänsten ansvarsfullt.se

 

Allmänna villkor för tjänsten ansvarsfullt.se

3HF Response AB, 559021-5074, (”Response”) tillhandahåller tjänsten ansvarsfullt.se via Internet på webbplatsen www.ansvarsfullt.se (”Tjänsten”) för företag och andra organisationer. Dessa allmänna villkor tillämpas på avtal om licens för användande av Tjänsten som träffas mellan Response och Kunden (definieras nedan). Dessa allmänna villkor och licensavtalet benämns gemensamt ”Avtalet”.

Licenstagare (”Kund”) avseende Tjänsten är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 3.1 nedan ingått ett avtal med Response om användande av Tjänsten.

Användare av Tjänsten (”Användare”) är en anställd, eller annan person som Kunden enligt bestämmelserna godkänt som Användare av Tjänsten och som Kunden tilldelat åtkomst till Tjänsten.

1 Tjänsten
1.1 Tjänsten innebär en möjlighet för Kunden att strukturera, dokumentera och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Innehållet i och de verktyg som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten kan komma att förändras i enlighet med Avtalet.

1.2 Kunden får, efter att ha svarat på ett antal frågor som tar sikte på hur Kunden arbetar med hållbarhet, ut en komplett rapport i PDF-format med ett resultat som visar hur Kunden ligger till sett utifrån ett antal hållbarhetsaspekter. Rapporterna är uppdelade på kvalitet, miljö, socialt ansvar och visar Kundens hållbarhetsarbete inom respektive område.

1.3 Kunden kan välja att ha en publik eller en dold profil. En publik profil har en sida dit Kunden kan länka sina intressenter så att de kan få en överblick över Kundens hållbarhetsarbete. De Kunder som väljer att ha en publik profil kan även använda Responses certifiering Ansvarsfullt Företag®.

1.4 Response erbjuder, inom ramen för Tjänsten, möjlighet för Kunden att köpa till en leverantörsportalslösning, vilken gör det enkelt för Kunden att får en överblick över sina leverantörers hållbarhetsarbete samt att se om leverantörerna lever upp till de hållbarhetsmål som Kunden har satt (”Leverantörsportalen”).

1.5 Reponse erbjuder även, inom ramen för Tjänsten, möjlighet för en Kund som genomför upphandlingsprocesser att köpa till en anbudsportalslösning, genom vilken Kunden kan låta anbudsgivare gå in och svara på frågor för att få fram ett resultat via Tjänsten (”Anbudsmodulen”), vilket Kunden sedan får del av.

2 Särskilt om Leverantörsportalen och Anbudsmodulen
2.1 För de tredje parter som blir inbjudna av en Kund till Anbudsmodulen och väljer att skapa ett konto gäller dessa allmänna villkor, med undantag av punkterna 3.1, 6.2, 7 och 9, för sådan tredje parts användning av Anbudsmodulen och vad som häri sägs om ”Kunden” ska därmed gälla även sådan tredje part.

2.2 Tredje part som lämnar information via Anbudsmodulen kommer inte själv att kunna ta del av sitt resultat och kommer inte heller att få rätt att använda sigillet Ansvarsfullt Företag®/Ansvarsfull Förening®, såvida inte denne väljer att själv bli betalande Kund.

2.3 Kunden ansvarar för sina inbjudna anbudsgivares användning av Anbudsmodulen.

2.4 Användare som accepterat en inbjudan från en Kund som använder sig av Leverantörsportalen eller Anbudsmodulen, accepterar genom godkännande av dessa allmänna villkor att information som denne lämnar delas med portalsinnehavaren (dvs. den Kund som bjudit in användaren).

3 Anslutning till Tjänsten
3.1 För att utnyttja Tjänsten och dess förmåner krävs en licens. Licensen är icke-exklusiv och gäller för användning av Tjänsten under ett års tid och Kunden erhåller licensen genom att ingå Avtalet med Response, vilket Kunden gör genom registrering på ansvarsfullt.se.

3.2 Kunden erhåller lösenord till Tjänsten när Kundens och dess Användares uppgifter har kontrollerats av Response. Response förbehåller sig rätten att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra Kunds och Användares användarnamn eller lösenord. Kunden ska i förväg underrättas om sådan ändring.

4 Kundens åtaganden
4.1 Kunden åtar sig att följa Responses vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten samt åtar sig att se till att dess Användare också gör så. Kunden förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning vid användande av Tjänsten.

4.2 Kunden åtar sig att tillse att dess Användare inte avslöjar lösenord för obehöriga samt förvarar lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehöriga att få tillgång till detta. Kunden ska utan dröjsmål till Responses kundtjänst (info@ansvarsfullt.se) anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt.

4.3 Kunden åtar sig att via Tjänsten inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning samt åtar sig att se till att dess Användare inte heller gör så.

5 Responses ansvar för Tjänsten
5.1 Responses målsättning är att Tjänsten ska vara i drift dygnet runt. Response kommer som utgångspunkt att åtgärda eventuella driftstörningar så fort som möjligt. Driften av Tjänsten är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan således försenas.

5.2 Responses målsättning är även att de frågor och delsvar som anges i Tjänsten ska vara så korrekta och uppdaterade som möjligt, men ansvarar inte för att de frågor och den information som presenteras i Tjänsten återger samtlig vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

5.3 Response ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Tjänsten och inte heller i något fall för Kundens eller Användares förlust av data eller för att meddelanden på Tjänsten förvanskats.

5.4 Response förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar.

5.5 Response förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten i Tjänsten för Kunden och/eller Användare som bryter mot Avtalet eller som på annat sätt missbrukar, eller som Response misstänker missbrukar, Tjänsten. Response förbehåller sig också rätten att avlägsna material som strider mot Avtalet från Tjänsten.

6 Immateriella rättigheter
6.1 Samtliga immateriella rättigheter som sammanhänger med Tjänsten, såsom logotypen/varumärket ansvarsfullt.se, grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Response. Kund och Användare har således inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av Avtalet. Materialet får inte kopieras, säljas vidare, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Kunden eller Användaren utan Responses skriftliga tillstånd.

6.2 Sigillet Ansvarsfullt Företag®/Ansvarsfull Förening® får fritt användas av Kund som har besvarat alla sina frågor samt har valt att ha en publik profil på ansvarsfullt.se. Sigillet får användas både digitalt och fysiskt, t.ex. på hemsida, brevpapper, i offerter, i marknadsföring och andra sammanhang under den tid Kunden innehar en licens.

7 Priser och betalning
7.1 Licensavgiften för Tjänsten är beroende av hur många anställda Kunden har. De olika prisnivåerna framgår på ansvarsfullt.se. I licensavgiften ingår alla funktioner för att använda Tjänsten under ett år och inga ytterligare kostnader tillkommer.

7.2 Licensavgiften faktureras Kunden vid beställning av Tjänsten och därefter årsvis i förskott. Betalningsvillkor är 20 dagar netto från fakturadatumet.

7.3 Angivna priser i Tjänsten eller som i övrigt överenskoms mellan parterna är, om inte annat anges, angivna exklusive moms.

8 Ansvarsbegränsning
8.1 Response ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Kunden förorsakats genom användande av Tjänsten. Responses ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande vad Kunden betalat i licensavgift under de senaste tolv månaderna före skadehändelsen.

8.2 För det fall Response på grund av Kunds eller Användares handlande måste utge ersättning till Kund, Användare, eller tredje part, ska den Kund som orsakat skadan hålla Response skadeslöst.

8.3 Kunden har inte i något fall rätt att rikta krav mot Response på grund av tillfälliga driftstörningar, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande, inklusive men inte begränsat till för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av att Tjänsten tillfälligt stängts ner för service, underhåll, uppgraderingar, ändringar, eller liknande åtgärder.

8.4 Response är fri från ansvar om Responses fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Responses kontroll som Response inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Response inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, fel i allmänna kommunikationer, m.m.).

9 Avtalstid och uppsägning
9.1 Avtalet mellan Response och Kunden avseende Tjänsten träder ikraft när Kunden registrerats på Tjänsten och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte Kunden säger upp Avtalet senast tre månader före Avtalets upphörande och såvida inte Response och Kunden gemensamt kommit överens om annat.

9.2 Uppsägning av Avtalet till Response ska ske per e-post till info@ansvarsfullt.se. Response återbetalar inte erlagd licensavgift om Kunden säger upp Avtalet i förtid.

9.3 Response förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan angivande av skäl. I sådana fall har Response dock en skyldighet att återbetala eventuell licensavgift som belöper på den återstående avtalstiden. För det fall Response skulle säga upp Avtalet på grund av Kundens avtalsbrott har Response dock ingen skyldighet att återbetala eventuell redan erlagd licensavgift.

10 Behandling av personuppgifter
I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kommer Response att behandla Användares personuppgifter. Response behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt i enlighet med Responses vid var tid gällande integritetspolicy.

11 Ändring av Avtalet
Avtalet kan ändras av Response genom meddelande till Kunden via e-post eller genom meddelande på Tjänsten. Ändring av Avtalet ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Kunden inte godtar ändringen av Avtalet ska denne, genom meddelande till info@ansvarsfullt.se, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses Kunden ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av Avtalet beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda ikraft omedelbart.

12 Överlåtelse
12.1 Kunden har inte rätt att till tredje part överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

12.2 Response har rätt att utan Kundens eller Användares samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part. Response har även rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

13 Tillämplig lag och tvister
13.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och övriga rättsförhållanden mellan Response och Kund och dess Användare.

13.2 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

13.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

13.4 Om detta Avtal, eller del därav, överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.

13.5 Om tvisteföremålets värde understiger det vid tiden för tvisten gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska Response, oaktat vad som anges i punkt 12.2, ha rätt att hänskjuta tvisten till allmän domstol för avgörande.

Skaffa din Hållbarhetslicens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?