Villkor

3HF Response AB, 559021-5074, (”Response”) tillhandahåller tjänsten Ansvarsfullt.se via Internet på webbplatsen www.ansvarsfullt.se (”Tjänsten”) för företag och andra organisationer samt deras personal respektive medlemmar/supportrar med målsättningen att gynna Medlemmarna (definierat nedan). Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Response och Medlemmarna och Användare (definierat nedan) samt i tillämpliga fall Medlemmarna/Användare emellan eller mellan Medlem/Användare och samarbetspartner till Response.

Medlem i Tjänsten (”Medlem”) är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 1.1 nedan slutit ett avtal med Response om användande av Tjänsten.
Användare av Tjänsten (”Användare”) är en anställd, eller annan person som Medlem enligt bestämmelserna godkänt som Användare av Tjänsten och som Medlemmen tilldelat access till Tjänsten. Varje Medlem ger automatiskt administratörsrättigheter för den först registrerade användaren (”Admin”)

1 PUL (personuppgiftslagen), medlemsuppgifter och personuppgifter

1.1 En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild kan vara en personuppgift.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i personuppgiftslagen (1998:204) Därutöver finns en rad register­författningar med specifika regler för myndigheters verksamheter. Registerförfattningarna innehåller bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

3HF Response AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i ansvarsfullt.se. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som 3HF Response AB behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.

1.2 3HF Response AB är personuppgiftsansvarig och de uppgifter som Medlem och Användare lämnar vid registrering lagras i Response’s medlemsdatabas. Innehållet i Response’s databas är konfidentiellt.

1.3 Genom lämnande av personuppgifter ger Medlem och Användare sitt samtycke till att Response, i den mening som avses i personuppgiftslagen, behandlar dessa i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som omfattas av Tjänsten.

Genom registrering samtycker Medlem och Användare till att:
a) Response kan överlåta uppgifterna till samarbetspartners.
b) Response kan använda uppgifterna för att informera Medlem och Användare om förmånliga erbjudanden från Response och Response’s samarbetspartners.

Medlem och Användare kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom e-postmeddelande till info@ansvarsfullt.se med angivande av att samtycket återkallas. Medlem och Användare kan även genom användande av samma e-postadress få de registrerade personuppgifterna rättade samt en gång om året efter skriftligen undertecknad ansökan till Response få besked om sina hos Response registrerade personuppgifter samt hur dessa behandlas och används.

1.4 Medlem ansvarar för att de av denne registrerade uppgifterna i Response’s medlemsdatabas är uppdaterade och korrekta. Medlem äger rätt att ändra eller få information om de medlemsuppgifter som är registrerade hos Response genom att kontakta Response’s kundtjänst.

2 Medlems ansvar 

2.1 För att utnyttja tjänstens förmåner krävs medlemskap. Medlemskap erhålls genom
egen registrering på Response’s webbplats. Medlemsavgift faktureras vid beställning och därefter årsvis i förskott.

2.2 Medlem erhåller lösenord till Tjänsten när Medlemmens och dess Användares uppgifter kontrollerats av Response. Medlem förbinder sig att tillse att dess Användare inte avslöjar lösenord för obehörig samt förvarar lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehörig att få tillgång till detta. Medlemmen ska till Response’s kundtjänst (info@ansvarsfullt.se) snarast anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt. Response äger rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra Medlems och Användares användarnamn eller lösenord. Medlemmen skall i förväg underrättas om sådan ändring.

2.3 Medlem och Användare förbinder sig att följa Response’s vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten. Medlem och Användare förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Medlem förbinder sig att via Tjänsten inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning. Response äger rätt att avlägsna sådant material från Tjänsten.

2.4 Märkningen/Sigillet Ansvarsfullt.se får fritt användas av Medlem på hemsida, brevpapper, i offerter, i marknadsföring och andra sammanhang under tid för medlemskapet.

3 Response’s ansvar

3.1 Response avser att erbjuda Medlemmar tillgång till metoder och verktyg, åtgärdsförlag, utbildningsmaterial, statistik, rating-listor, sökbarhet och profilering gentemot inköpare och kunder mm, som finns tillgängligt på ansvarsfullt.se, i syfte att motivera och inspirera till ständigt förbättringsarbete inom områdena Kvalitet, Miljö och CSR.

Response är – om inte annat uttryckligen anges vid avtalets ingående – inte part i de eventuella avtal som kan ingås mellan våra metodleverantörer (fristående aktörer) och Medlem eller Användare. Response ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Tjänsten eller för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden. Response är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem, Användare och leverantör.

3.2 Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Eventuella driftstörningar åtgärdas så fort som möjligt. Driften är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan således försenas. Medlem eller Användare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot Response på grund av tillfälliga driftstörningar, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande. Response äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar. Response svarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av dylika åtgärder. Response ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Tjänsten och inte heller i något fall för Medlems eller Användares förlust av data eller för att meddelanden på Tjänsten förvanskats.

3.3 Response ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem eller Användare anser sig förorsakats genom användande av Tjänsten. Response’s ansvar för direkta skador begränsas till ett belopp motsvarande vad Medlem eller Användare betalat i medlemsavgift. För det fall Response befinns skyldigt att på grund av Medlems eller Användare handlande utge ersättning till Medlem, Användare, leverantör eller tredje part, skall den Medlem eller Användare som orsakat skadan hålla Response skadeslöst.

3.4 Response är fri från ansvar om Response’s fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Response’s kontroll som Response inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Response inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.)

4 Överlåtelse

Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Response äger rätt att utan Medlemmens eller Användares samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Response äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

5 Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten såsom logotype/varumärke Ansvarsfullt.se, grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Response. Medlem och Användare har således inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor. Materialet får inte kopieras, säljas vidare, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Medlemmen eller Användaren utan Responses skriftliga tillstånd.

6 Avtalstid

6.1 Avtalet mellan Response och Medlemmen avseende Tjänsten träder i kraft när Medlem registrerats på Tjänsten och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte uppsägning sker tre månader före avtalstidens utgång. Uppsägning till Response ska ske skriftligt. Response återbetalar inte erlagd Medlemsavgift om Medlemmen säger upp sitt medlemskap i förtid. Response förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap utan angivande av skäl, varvid dock Response har skyldighet att återbetala eventuell medlemsavgift som belöper på den återstående avtalstiden. Response äger också rätt att begränsa tillgängligheten i Tjänsten för Medlem och/eller användare som bryter mot dessa allmänna villkor eller som missbrukar Tjänsten.

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte om annan avtals- eller uppsägningstid överenskommits för Medlem eller dess Användare i särskilt avtal mellan Response och Medlem.

6.2 Dessa allmänna villkor kan ändras av Response genom meddelande till Medlemmen via e-post eller genom meddelande på Tjänsten. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom meddelande till Response’s kundtjänst, säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses Medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

7 Tvist

7.1 Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan Response och Medlem och dess Användare.

7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Malmö.

8 Övrigt

Angivna priser i Tjänsten, eller som i övrigt överenskoms mellan parterna, är, om inte annat anges, exklusive moms.