Villkor

3HF Response AB, 559021-5074, (”Response”) tillhandahåller tjänsten Ansvarsfullt.se via Internet på webbplatsen www.ansvarsfullt.se (”Tjänsten”) för företag och andra organisationer. Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Response och Kunden och Användare (definierat nedan).

Licenstagare (”Kund”) i Tjänsten är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 1.1 nedan slutit ett avtal med Response om användande av Tjänsten.

Användare av Tjänsten (”Användare”) är en anställd, eller annan person som Kunden enligt bestämmelserna godkänt som Användare av Tjänsten och som Kunden tilldelat access till Tjänsten. Varje Kund ger automatiskt administratörsrättigheter till den först registrerade användaren (”Admin”)

1 GDPR, kunduppgifter och personuppgifter

1.1 En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild kan vara en personuppgift.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Generella regler för att skydda individens integritet finns i Dataskyddsförordningen, GDPR som den också kallas, och kan läsas i sin helhet här.

3HF Response AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i ansvarsfullt.se. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som 3HF Response AB behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till 3HF Response AB, Prästavägen 12, 224 80 Lund. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året.

1.2 3HF Response AB är personuppgiftsansvarig och de uppgifter som Kund och Användare lämnar vid registrering lagras i Response’s kundregister. Innehållet i Response’s databas är konfidentiellt.

1.3 Genom lämnande av personuppgifter ger Kund och Användare sitt samtycke till att Response, i den mening som avses i Dataskyddsförordningen, behandlar dessa i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som omfattas av Tjänsten.

Genom registrering samtycker Kund och Användare till att Response kan använda uppgifterna för att informera Kund och Användare om Tjänsten, uppdateringar om Tjänsten och om aktiviteter som företaget anordnar och motsvarande.

Kund och Användare kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom e-postmeddelande till info@ansvarsfullt.se med angivande av att samtycket återkallas. Kund och Användare kan även genom användande av samma e-postadress få de registrerade personuppgifterna rättade samt en gång om året efter skriftligen undertecknad ansökan till Response få besked om sina hos Response registrerade personuppgifter samt hur dessa behandlas och används.

1.4 Kunden ansvarar för att de av denne registrerade uppgifterna i Response’s kundregister är uppdaterade och korrekta. Kunden äger rätt att ändra eller få information om de uppgifter som är registrerade hos Response genom att kontakta Response’s kundtjänst.

2 Kundens ansvar 

2.1 För att utnyttja tjänstens förmåner krävs en licens. Licensen erhålls genom
egen registrering på Response’s webbplats. Licensavgift faktureras vid beställning och därefter årsvis i förskott.

2.2 Kunden erhåller lösenord till Tjänsten när Kundens och dess Användares uppgifter kontrollerats av Response. Kunden förbinder sig att tillse att dess Användare inte avslöjar lösenord för obehörig samt förvarar lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehörig att få tillgång till detta. Kunden ska till Response’s kundtjänst (info@ansvarsfullt.se) snarast anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt. Response äger rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra Kunds och Användares användarnamn eller lösenord. Kunden skall i förväg underrättas om sådan ändring.

2.3 Kund och Användare förbinder sig att följa Response’s vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten. Kund och Användare förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Kunden förbinder sig att via Tjänsten inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning. Response äger rätt att avlägsna sådant material från Tjänsten.

2.4 Sigillet Ansvarsfullt Företag®/Ansvarsfull Förening® får fritt användas av kund på hemsida, brevpapper, i offerter, i marknadsföring och andra sammanhang under den tid kunden innehar en licens.

3 Response’s ansvar

3.1 Response avser att erbjuda Kunden tillgång till verktyg, rapporter, statistik, sökbarhet och profilering gentemot inköpare och kunder mm, som finns tillgängligt i Tjänsten.

3.2 Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Eventuella driftstörningar åtgärdas så fort som möjligt. Driften är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan således försenas. Kunden eller Användare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot Response på grund av tillfälliga driftstörningar, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande. Response äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar. Response svarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av dylika åtgärder. Response ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Tjänsten och inte heller i något fall för Kund eller Användares förlust av data eller för att meddelanden på Tjänsten förvanskats.

3.3 Response ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Kund eller Användare anser sig förorsakats genom användande av Tjänsten. Response’s ansvar för direkta skador begränsas till ett belopp motsvarande vad Kund eller Användare betalat i licensavgift. För det fall Response befinns skyldigt att på grund av Kunds eller Användares handlande utge ersättning till Kund, Användare, eller tredje part, skall den Kund eller Användare som orsakat skadan hålla Response skadeslöst.

3.4 Response är fri från ansvar om Response’s fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Response’s kontroll som Response inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Response inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.)

4 Överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Response äger rätt att utan Kundens eller Användares samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Response äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

5 Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten såsom logotype/varumärke ansvarsfullt.se, grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Response. Kund och Användare har således inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor. Materialet får inte kopieras, säljas vidare, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Kunden eller Användaren utan Responses skriftliga tillstånd.

6 Avtalstid
6.1 Avtalet mellan Response och Kunden avseende Tjänsten träder i kraft när Kunden registrerats på Tjänsten och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte uppsägning sker tre månader före avtalstidens utgång. Uppsägning till Response ska ske skriftligt eller elektroniskt till info@ansvarsfullt.se. Response återbetalar inte erlagd licensavgift om Kunden säger upp sin licens i förtid. Response förbehåller sig rätten att avsluta detta avtal utan angivande av skäl, varvid dock Response har skyldighet att återbetala eventuell licensavgift som belöper på den återstående avtalstiden. Response äger också rätt att begränsa tillgängligheten i Tjänsten för Kund och/eller Användare som bryter mot dessa allmänna villkor eller som missbrukar Tjänsten.

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte om annan avtals- eller uppsägningstid överenskommits för Kunden eller dess Användare i särskilt avtal mellan Response och Kund.

6.2 Dessa allmänna villkor kan ändras av Response genom meddelande till Kunden via e-post eller genom meddelande på Tjänsten. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Kunden inte godtar ändring av villkor skall denne, genom meddelande till info@ansvarsfullt.se, säga upp licensen till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses Kunden ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

7 Tvist
7.1 Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan Response och Kund och dess Användare.

7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Malmö.

8 Övrigt
Angivna priser i Tjänsten, eller som i övrigt överenskoms mellan parterna, är, om inte annat anges, exklusive moms.