Arbetsmiljöpolicy

 

Behöver du idéer till din arbetsmiljöpolicy?

För det första kan det vara bra att veta att vi den 31 mars 2016 fick nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna ska motverka psykisk ohälsa, stress, hot och våld på arbetsplatsen.

För det andra är en arbetsmiljöpolicy en del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete. Policyn fastställer hur arbetsförhållandena på en arbetsplats ska se ut både vad avser psykisk och fysisk hälsa för alla anställda.

Några råd om arbetsmiljöpolicy:

Policyn ska…

  • användas av alla i företaget
  • ligga till grund för konkreta delmål kring arbetsmiljön
  • ta upp om säkerhet i företaget
  • beskriva de anställdas ansvar för en god arbetsmiljö

För dig som tycker att arbetsmiljöfrågor är viktiga är det nästan ett ”måste” att kolla vidare på www.ansvarsfullt.se, en helt ny svensk webbsajt som gör det enklare att bli bättre för småföretag, i arbetet med kvalitet, miljö och socialt ansvar. Här är mycket att hämta för din arbetsmiljöpolicy.

Nedan följer en användbar mall:

Arbetsmiljöpolicy för **företaget X**

Inled med en kort beskrivning av företagets huvudsakliga verksamhet.
Sedan kan du använda nedanstående text om du tycker den passar in på ditt företag:

Vi har inte identifierat några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som ställs i lagar och föreskrifter.

Arbetsmiljön i **företaget X** ska skydda våra anställda emot ohälsa, olycksfall, hot och våld och arbetsmiljön ska vara god med hänsyn till det arbete vi utför.

Vi ska sträva efter en arbetsmiljö som är så bra att varje medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Det ska även vara en miljö som minimerar risker. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation. En bra och trivsam arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.

Det är chefer och arbetsledare som har ansvaret för arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och om befogenheterna inte räcker ska närmaste högre chef involveras.

Medarbetaransvaret är tydligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Var och en ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.

När vi står inför förändringar i verksamheten ska vi diskutera arbetsmiljö- och miljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser. Detta gör vi i samverkan med de anställda och kan på så vis i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Ni kan ange ytterligare punkter i er policy också.

Hitta mallar och läs mer om arbetsmiljöpolicy mer Arbetsmiljöverket: Länk

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?