Småföretagens alternativ till ISO-certifiering

 

ISO-certifiering

Hållbarhets- och kvalitetsarbete upplevs av många småföretag som krångligt och svårt, vilket gör att många avstår från att arbeta med frågorna. Det finns visserligen ett antal certifieringssystem på marknaden, varav ISO-certifiering förmodligen är det mest kända. Ändå är det bara cirka 6 av 1000 företag (drygt 6000 företag i Sverige) som är ISO-certifierade, och det är de företag som antingen måste ha certifieringen eller som är så stora att certifieringen faktiskt skapar ett värde för deras affärer.

Men drygt 90% av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda, och många av dem anser att certifieringar är komplexa, svåra, konsultkrävande, tidskrävande och framförallt dyra. De har länge efterfrågat ett alternativ; Verktyg som gör det enklare att bli bättre och som är designat för småföretagens behov och villkor.

En studie som tagits fram av ansvarsfullt.se i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, visar att den viktigaste faktorn för att få fler småföretag att arbeta mer med hållbarhet och kvalitet vore om det blev enklare. Först på andra plats kommer ökad lönsamhet.

Det måste bli enklare att bli bättre!

EGENFÖRSÄKRAN

ansvarsfullt.se

 

Om du vill…

 • bli bättre inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet, men tycker det är krångligt, byråkratiskt och dyrt att arbeta med traditionell certifiering
 • ha ett dokument som visar att du och ditt företag arbetar med dessa frågor på ett aktivt och praktiskt sätt
 • ha ett sigill som visar att du och ditt företag är transparenta och tydligt visar var ni stårinte känner att ditt företag är moget för en traditionell certifiering
 • ha ett ledningssystem byggt för små- och medelstora företag

Så får du…

 • ett officiellt dokument som visar att du aktivt arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet
 • ett sigill som du kan använda på din webbsida, era fordon, kläder, reklam, etc.

 

 

CERTIFIERING

ISO, FR2000, m.fl.

 

Om du…

 • vill systematisera arbetet med kvalitet miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet enligt internationella standards och känner att det är ditt nästa steg och vill bli komplett och färdig inom respektive område
 • måste ha ett certifikat som du kan använda som underlag till upphandlingar vilka kräver extern revision
 • känner att ditt företag har rätt förståelse, tid och pengar för att genomföra ett certifieringsarbete
 • vill ha extern hjälp med certifieringsarbetet

Så får du…

 • ett certifikat efter att ni har blivit granskade och godkända av ett externt certifieringsföretag

ansvarsfullt.se är ett verktyg som företag har stor nytta av att använda för att säkerställa rätt kvalitet i sina organisationer.

Johan Gustafsson

Sparbanken Skåne

Därför finns nu ansvarsfullt.se, ett molnbaserat verktyg som hjälper företag att bli bättre på kvalitet, miljö och socialt ansvar, samma områden som ISO-certifieringarna avser. Tjänsten är ett självskattningsverktyg. I slutändan ger det företaget en konkurrensfördel. Företag som gör sin profil offentlig på ansvarsfullt.se blir sökbara för inköpare som på så vis kan jämföra olika leverantörers kvalitets- och hållbarhetsarbete. De företag som har en offentlig profil får även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i sin marknadsföring.

Förbättringen – och den stora skillnaden – ligger främst i att kvalitetssystemet blir levande och aktuellt, självreglerande och fullständigt transparent. ansvarsfullt.se bygger på att företagen själva står för uppgifterna genom att fylla i formulär och uppdatera sina uppgifter så ofta de vill.

Alla kan gå in på ansvarsfullt.se och ta del av hur ett enskilt företag arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

Statistik från ansvarsfullt.se kan ge en fingervisning om hur ett företag sköter sig, men också en dagsaktuell bild av branscher, konkurrenter och konkurrenskraft, vilket företagen kan ha stor nytta av genom att de tydligt kan se vilka områden i företaget som de kan och bör förbättra. Statistiken kommer även att vara värdeskapande för myndigheter, statliga verk, kommuner, politiken etc. i deras prioriteringar, styrningar och reglementen. Deras arbete kommer att tydligare bli kopplat till de rådande situationerna inom de tre perspektiven.

Upphandlare kan enklare jämföra företag som lämnar anbud.

Skaffa din Hållbarhetslicens

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?